> Uz sākumu


Bioloģijas spēles

Ķīmijas spēles

Matemātikas Spēles

Fizikas spēles

Informācija


Meklēšana

Noteikumi spēlei MEDĪBAS

-Spēlētāju skaits: 2 - 4
-Spēles ilgums: 30 - 50 min.

-Spēles komplektā:
 > spēles laukums > bonusa kartiņas (15 gab.)


 > kauliņi – mednieki (4 gab.)


 > kauliņi – suņi (20 gab.)


 > kauliņi – medījumi (20 gab.)


 > kauliņi – funkciju grafiki (49 gab.)


-Spēles mērķis
Spēles uzvarētājs ir tas, kurš nomedī visvairāk medījumu, izmantojot:
- stratēģijas Taisne un Riņķa līnija (1. līmenis);

- stratēģijas Taisne, Riņķa līnija un Vienādsānu trijstūris (2. līmenis);

- stratēģijas Taisne, Riņķa līnija, Vienādsānu trijstūris un Simetrija (3. līmenis);

- izlozētās stratēģijas (4. līmenis). 

-Sagatavošanās spēlei
1. Katrs spēlētājs nosēžas savā laukuma malā. Ja spēlētāji ir divi, tad pretējās laukuma malās.

2. Uz laukuma izvieto kauliņus – medījumi; spēlētāji rindas kārtībā, brīvi izvēlas koordinātas punktus, kuros atradīsies medījumi.
Jācenšas izvietot tā, lai katrā kvadrantā būtu līdzīgs medījumu skaits.
Spēlei nepieciešamais medījumu daudzums, kas izvietojami uz laukuma:
– ja piedalās 2 spēlētāji - 20;
- ja 3 spēlētāji - 15;
- ja 4 spēlētāji - 10.3. Katrs spēlētājs saņem: savai koordinātu plaknei atbilstošās krāsas kauliņu – mednieks, 5 atbilstošās krāsas kauliņus – suņus, 4 kauliņus - funkciju grafiki, kurus viņš izvieto uz laukuma tiem paredzētajās vietās. Pārējie kauliņi – funkciju grafiki paliek blakus laukumam aizklātā veidā.


   

4. Spēlētāji iepazīstas ar medīšanas stratēģijām:

Stratēģija Taisne – medījums (zilais aplītis) ir nomedīts,
ja mednieks izvieto 3 savus suņus (sarkanie aplīši)
uz vienas taisnes ar to.

Piemērs:
Stratēģija Riņķa līnija – medījums ir nomedīts,
ja mednieks izvieto 3 savus suņus uz vienas riņķa
līnijas, kuras centrā ir medījums. 


Piemērs:


Stratēģija Vienādsānu trijstūris – medījums ir nomedīts,
ja mednieks izvieto 3 savus suņus tāda vienādsānu
 trijstūra virsotnēs, kura iekšpusē ir dzīvnieks. 


Piemērs:Stratēģija Simetrija – medījums ir nomedīts, ja
mednieks izvieto 3 savus suņus uz punktiem,
kas ir simetriski (pret x asi, pret y asi, pret koordinātu
sākumpunktu) punktam, uz kura ir medījums. 

Piemērs
:
5. Katrs spēlētājs spēlei sākoties novieto savu mednieku uz punkta ar koordinātām (0;-6). Laukuma malā kaudzītē novieto bonusa kartiņas (teksts neredzams).

-Gājiena apraksts
Spēlētājs izvēlas vienu no četriem kauliņiem – funkciju grafiki un veic gājienu atbilstoši informācijai uz tā.
Ir divas iespējas:
a) uz kauliņa ir funkcijas grafiks,
b) uz kauliņa ir tukša koordinātu plakne.


a) Gājiena laikā spēlētājs ar savu mednieku no punkta, kur tas atrodas, var pārvietoties pa taisni, kas paralēla izvēlētās funkcijas grafikam un apstāties jebkurā šīs taisnes punktā. Izvēlētajā punktā spēlētājs var izvietot (var arī neizvietot) kādu no saviem suņiem (suņi paši par sevi pa laukumu nepārvietojas). Ja mednieks gājiena laikā izvieto suni, viņš paliek tajā pašā punktā, kur suns.


 


  -Ja uz  izvēlētās taisnes ir cits mednieks vai medījums, tad iespējams pārvietoties tikai līdz šiem objektiem (gājiena laikā nedrīkst tiem „uzkāpt” vai „lekt pāri”).
  -Ja uz  izvēlētās taisnes ir suns (savs vai svešs), to ir iespēja noņemt no laukuma un aizsūtīt mājās (to var arī nedarīt). Noņemot suni (savu vai svešu) no laukuma, spēlētājs zaudē tiesības šī gājiena laikā izvietot citu suni un viņa mednieks paliek punktā, kur atradās noņemtais suns.

b) Ja spēlētājs izvēlas gājienu veikt ar kauliņu, uz kura ir tukša koordinātu plakne, tad viņam jāpaceļ augšējā bonusa kartiņa, uz kuras ir veicamā gājiena apraksts. Formulētais apraksts jāizpilda burtiski, ja tas nenonāk pretrunā ar noteikumiem, kas aprakstīti punktā a). Kartiņas saturu var nerādīt citiem un izspēlēt vēlāk. Šajā gadījumā spēlētājs zaudē tiesības veikt citas darbības šī gājiena laikā.
Ja spēlētājs sava gājiena laikā nomedī medījumu, viņš to paņem pie sevis. Vienlaicīgi var nomedīt tikai vienu medījumu (piemēram, ja uz vienas taisnes ar 3 vienas krāsas suņiem ir vairāki kauliņi – medījumi, nomedīts tiek tikai viens). Suņi pēc veiksmīgām medībām atgriežas mājās. Mednieks paliek tajā laukuma punktā, uz kura viņš nokļuva, veicot pēdējo gājienu.

Gājiena noslēgumā spēlētājs paceļ jaunu kauliņu – funkcijas grafiks un novieto to izspēlētā vietā (ja tā izspēle netika atlikta). Izspēlēto kauliņu – funkciju grafiks pievieno pārējiem, kas izvietoti laukuma malā.


-Spēles gaita
Spēlētāji izlozē, kurš sāks spēli, tālāk spēlētāji gājienus izdara pēc kārtas pulksteņrādītāja virzienā.

Ja gājiena laikā spēlētājs ar viņa rīcībā esošajiem kauliņiem – funkciju grafiki nevar izdarīt gājienu, tad šī gājiena laikā viņa mednieks paliek uz vietas un viņam ir tiesības jebkuru no četriem kauliņiem – funkciju grafiki samainīt pret jebkuru no brīvajiem.


-Spēles nobeigums
Spēle ir beigusies, ja ir beidzies spēlei atvēlētais laiks vai arī ir nomedīti visi zvēri. Ja diviem spēlētājiem ir vienāds medījumu skaits, tad uzvar tas, kurš pirmais nomedīja pēdējo no saviem medījumiem.

-Ko dod spēle
Dod izpratni par lineāru funkciju un tās grafika novietojumu koordinātu plaknē.      

Copyright NORDIC GROUP © 2011

   -.-